Week of July 05, 2020 (15)

Gary Belyea

1935 Frank Herget dealer post card

1935 Frank Herget dealer post card

2297a Year of the Ox overprint Oelhaupl cachet

2297a Year of the Ox overprint Oelhaupl cachet

566-567 Micmacs unknown fdc

566-567 Micmacs unknown fdc

UA22 Ottawa fdc

UA22 Ottawa fdc

633 Winnipeg SCS fdc

Album SCS
633 Winnipeg SCS fdc

634-639 Letter Carriers SCS fdc

Album SCS
634-639 Letter Carriers SCS fdc

640 Agricultural Education SCS fdc

Album SCS
640 Agricultural Education SCS fdc

641 Telephone SCS fdc

Album SCS
641 Telephone SCS fdc

642 Cycling SCS fdc

Album SCS
642 Cycling SCS fdc

643 Prairie Settlers SCS fdc

Album SCS
643 Prairie Settlers SCS fdc

644-645 Winter Fitness SCS fdc

Album SCS
644-645 Winter Fitness SCS fdc

648 UPU SCS fdc

Album SCS
648 UPU SCS fdc

650-651 Christmas SCS fdc

Album SCS
650-651 Christmas SCS fdc

654 Marconi SCS fdc

Album SCS
654 Marconi SCS fdc

655 WH Merritt SCS fdc

Album SCS
655 WH Merritt SCS fdc